ACTIEVOORWAARDEN Ik help mijn horeca

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie "Ik help mijn horeca" van Heineken Nederland B.V., gevestigd aan de Burgemeester Smeetsweg 1 te Zoeterwoude, hierna te noemen HEINEKEN.
 • Deze actie heeft als doel door middel van een promotioneel kansspel bij de aankoop van actieproducten van merken van HEINEKEN een aantal prijzen toe te kennen aan deelnemers, waarmee de impact van #helpdehoreca (zie www.helpdehoreca.nl) wordt vergroot.

Deelname

 • Deelname aan de actie vindt plaats op de door HEINEKEN aangegeven wijze.
 • Door deelname aan deze actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.
 • Deelname aan deze actie staat open voor een ieder woonachtig in Nederland, uitgezonderd de hierna te noemen personen.
 • Minimum leeftijd voor deelname: 18 jaar.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van HEINEKEN, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
 • De deelname aan deze actie is gratis. HEINEKEN brengt geen communicatiekosten in rekening. (m.u.v. de transactiekosten van € 0,29 die automatisch worden berekend als een winnaar de vouchercode op het Help de Horeca platform inwisselt voor een waardebon)
 • De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

Actieperiode en speelwijze

 • Deelnemen kan van 27 april tot en met 21 juni 2020.
 • Het verzilveren van de horecavoucher kan tot 30 juni 2020.
 • Deelnemer aan de actie is een ieder die voldoet aan de voorwaarden en via de website www.ikhelpmijnhoreca.nl deelneemt aan de actie.
 • Deelnemen kan als volgt:
 1. Koop bij een vestiging van Albert Heijn of op www.ah.nl voor €9,99 aan producten van Amstel, Heineken Original, Brand, Affligem, Desperados of Sol. Er moet dus voor minimaal €9,99 aan Amstel, Heineken Original, Brand, Affligem, Desperados of Sol producten afgerekend worden aan de kassa.
 2. Ga naar www.ikhelpmijnhoreca.nl
 3. Maak en upload een foto van je kassabon
 4. Vul je gegevens in
 5. Na afloop van elke week binnen de actieperiode zullen de winnaars door middel van één trekking bepaald worden.
 6. De winnaars ontvangen een email met een unieke vouchercode, waarmee op www.helpdehoreca.nl een waardebon van een deelnemende horecazaak kan worden aangeschaft.

Prijzen

 • De selectie van de winnaars geschiedt na afloop van elke week gedurende de actieperiode door middel van een computerprogramma dat willekeurig de winnaars aanwijst.
 • Gedurende de actieperiode zijn er wekelijks 188 vouchercodes te winnen waarmee via www.helpdehoreca.nl een waardebon t.w.v. 50 euro van een deelnemende horecazaak kan worden aangeschaft. 
De totale waarde van het prijzenpakket bedraagt €84.600,-
 • De winnaars worden op de volgende wijze bekend gemaakt: de winnaars ontvangen een email met hierin een unieke vouchercode.
 • Bij weigering van een prijs vervalt deze aan HEINEKEN.
 • Alle prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar tegen contanten.
 • Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van HEINEKEN.

Overig

 • Aan de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd.
 • HEINEKEN is gerechtigd om de actievoorwaarden en/of prijzen tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist HEINEKEN.
 • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt HEINEKEN zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan en/of het recht op een prijs te laten vervallen.
 • Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HEINEKEN het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 • Vragen en klachten over de actie kunnen kenbaar worden gemaakt door een brief te sturen naar HEINEKEN, antwoordnummer 19090, 2300 VD Zoeterwoude,, t.a.v. Consumentenservice o.v.v ikhelpmijnhoreca.nl.

Aansprakelijkheid

 • HEINEKEN, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie en/of de door HEINEKEN beschikbaar gestelde prijzen.
 • HEINEKEN is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. HEINEKEN verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

Privacy

 • Uiteraard zijn wij zeer zorgvuldig met de gegevens die je ons verstrekt in verband met deze actie. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 • De gegevens kunnen worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, de respons op onze acties te meten, voor doelgroepanalyses en om in de toekomst informatie te geven over onze producten en diensten.
 • Indien je dat wilt, kun je toestemming geven om ook over andere merken van HEINEKEN Nederland op de hoogte te worden gehouden. Je gegevens worden dan ook hiervoor gebruikt. Je kunt je toestemming op ieder gewenst moment intrekken.
 • De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden of gebruikt voor een ander doel dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 • Met deelname aan deze actie geef je toestemming aan HEINEKEN om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen, om foto's, inzendingen en/of andere opnames/werken voor promotionele doeleinden te gebruiken.
 • De privacyverklaring en het cookiebeleid van HEINEKEN zijn van toepassing. Deze kun je vinden via www.heinekennederland.nl/pcs.

Slotbepalingen

 • “Heineken”, “Amstel”, “Brand”, “Sol”, “Desperados” en “Affligem” zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen.
 • Deze actie is in overeenstemming met de bepalingen van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.